Nějaké otázky?+420228880486

Obchodní podmínky (platná do 24. května 2023)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Pravidla online obchodu Open24 (dále jen „obchod“) (dále jen „pravidla“) platí pro zákazníky, kteří podávají objednávky v obchodě Open24.
 2. Open24 má právo měnit pravidla obchodu. Pro zákazníky nakupující v obchodě platí pravidla platná v okamžiku podání objednávky (uvedená v objednávce).
 3. Zákazníkům není dovoleno podat objednávku v Open24, pokud nejsou seznámení s pravidly obchodu. V každém případě se předpokládá, že se zákazníci seznámili s pravidly a přijímají je, jestliže před objednáním výrobků potvrdí svůj souhlas s pravidly kliknutím na tlačítko „I AGREE“ (SOUHLASÍM). V případech, kdy zákazník částečně nebo úplně nesouhlasí se všemi pravidly nebo určitou jejich částí, nemůže podat elektronickou objednávku v Open24; jinak se předpokládá, že se zákazník seznámil se všemi pravidly obchodu a bezpodmínečně s nimi souhlasí.
 4. Obchod Open24 je osvobozený od veškerého ručení v případech, kdy ztráty vyplynou z toho, že se zákazník navzdory jemu vydanému doporučení neseznámil s pravidly obchodu a svými povinnostmi, ačkoli k tomu měl příležitost.

II. Zásady soukromí

 1. Jestliže si zákazník přeje dostávat informační zprávy obchodu Open24, může potvrdit, že chce takové zprávy posílat.
 2. Cookie je malá část dat zasílaných z webové stránky a ukládaných ve webovém prohlížeči uživatele, zatímco si uživatel prohlíží příslušnou webovou stránku. Pokaždé, když uživatel načte webovou stránku, odešle prohlížeč cookie zpět na server, čímž informuje o předchozí aktivitě uživatele. Soubory cookie Vám pomáhají vrátit se tam, odkud jste odešli, pamatovat si zaregistrované přihlášení, volbu témat nebo preference a umožňují nám nabízet Vám obsah, který by Vás mohl zajímat. Soubory cookie nám umožňují:
 • Zajistit konzistentní funkčnost během celé návštěvy;
 • Zajistit správné fungování nákupního vozíku;
 • Připomínat Vám výrobky, které se Vám líbily;
 • Sbírat historii prohlížení jednotlivých uživatelů na naší webové stránce.

3. Chcete-li získat informace o vymazání všech uložených cookies ze svého počítače, přečtěte si pokyny v prohlížeči, které můžete najít v sekci nápovědy (Help) v menu prohlížeče.

Poznámka: Bez cookies nemůže naše webová stránka správně fungovat.

4. Při objednávání výrobků se uvádějí následující osobní údaje zákazníků, potřebné pro dodání výrobků: jméno; příjmení; adresa, na kterou budou výrobky doručeny; telefonní číslo; další údaje nezbytné pro dodání. Open24 potvrzuje, že takové údaje budou použity výhradně pro účely objednávání a dodání výrobků. Open24 se zavazuje nezveřejnit takové informace třetím stranám, s výjimkou partnerů Open24 zajišťujících služby doručování výrobků a další služby související s podáváním nebo zpracováním zákaznických objednávek. Jakékoli jiné výjimky ohledně sdělení osobních údajů zákazníků třetím stranám musí být v každém případě odsouhlaseny zákazníkem. Ve všech ostatních případech smí být jakékoli osobní údaje zákazníků sděleny třetím stranám pouze za podmínek stanovených v právních předpisech Litevské republiky.

5. Při registraci v obchodě Open24 a objednávání výrobků se zákazník zavazuje uložit své přihlašovací údaje a nikomu je nesdělit. Zákazník dále prohlašuje, že je dospělý a má právo objednávat výrobky z obchodu Open24. V případě, že zákazník prozradí své přihlašovací údaje, je obchod Open24 osvobozený od veškerého ručení v tomto ohledu.

6. Při seznámení se s pravidly zákazník potvrzuje své srozumění s tím, že se při prohlížení obchodu Open24 ukládají v jeho počítači cookies (soubory odesílané z webového serveru).

7. Open24 prohlašuje, že se pro ochranu osobních údajů zákazníků snaží používat vyspělé technologie.

III. Postup a podmínky podání objednávky

 1. Zákazník navštíví webovou stránku obchodu a vybere si výrobky, které se mu líbí. Na základě jeho výběru se vytvoří nákupní vozík.
 2. Po vytvoření nákupního vozíku zadá zákazník následující údaje potřebné pro dodání vybraných výrobků: jméno, příjmení, adresa, na kterou budou výrobky doručeny, telefon a další informace, které mohou být důležité pro dodání objednaných výrobků. Open24 prohlašuje, že údaje poskytnuté zákazníkem budou použity výhradně k účelům prodeje a dodání výrobků, aniž by byly dotčeny požadavky na ochranu osobních údajů stanovené v právních předpisech Litevské republiky.
 3. Zákazník si pak musí vybrat jednu z platebních metod dostupných v obchodě Open24 (další informace najdete v kapitole IV pravidel). Zákazník si také může zvolit čas dodání z možností nabízených v Open24, které jsou uvedeny jako hodinové intervaly. Zákazník musí dále potvrdit svůj souhlas s tím, že bude ve zvolený nebo stanovený čas na uvedené adrese.
 4. Všechny údaje poskytnuté zákazníkem se zobrazí v posledním okně. Před potvrzením údajů se zákazník musí ujistit, že jsou údaje správné a odpovídají jeho přáním. Zákazník může chybné údaje před odesláním objednávky do Open24 opravit. Zákazník může také po podání objednávky opravit osobní údaje nezbytné pro dodání výrobků. Zákazník nemůže potvrdit objednávku, dokud neuvede, že se seznámil s pravidly obchodu Open24 a souhlasí s nimi. V případě, že se zákazník neseznámí s pravidly obchodu před výběrem výrobků, musí to učinit předtím, než potvrdí svou objednávku a v ní uvedené údaje.
 5. Když zákazník potvrdí svou objednávku, odešle ji do Open24. Objednávka je považovaná za podanou od okamžiku, kdy ji Open24 obdrží. Kromě toho se předpokládá, že zákazník a Open24 uzavřeli smlouvu. Taková smlouva se však považuje za vynutitelnou až od okamžiku, kdy Open24 obdrží potvrzení platby za dodané výrobky z banky vybrané zákazníkem.
 6. Jakmile zákazník podá objednávku, zašle Open24 zákazníkovi automaticky e-mail obsahující přehled objednaných výrobků a údaje poskytnuté zákazníkem.
 7. Poté, co Open24 obdrží avízo z banky, v které zákazník zadal platební příkaz na výrobky zakoupené z obchodu, zašle zákazníkovi upozornění na uvedenou e-mailovou adresu. Okamžik přijetí avíza z banky je považován za začátek platnosti smlouvy mezi zákazníkem a Open24.
 8. Objednávka zákazníka je uložena v databázi Open24 v souladu s požadavky týkajícími se doby uchovávání takových údajů, stanovenými v platné legislativě Litevské republiky.
 9. V každém případě se předpokládá, že při podání objednávky je zákazník seznámený se všemi pravidly obchodu a všemi ostatními podmínkami předepsanými v objednávce a bezpodmínečně s nimi souhlasí.
 10. Smlouva se uzavírá a plní v litevském nebo anglickém jazyce.

IV. Záruka a stanovení cen výrobků

1. Vedle každého výrobku v obchodě jsou popsané jeho vlastnosti.

2. Open24 předpokládá a zákazník potvrzuje své srozumění s tím, že barva, tvar nebo jiné parametry výrobků nabízených v obchodě nemusí kvůli specifickým vlastnostem použitého monitoru odpovídat skutečné velikosti, tvaru a barvě výrobků.

3. Zákazník souhlasí s tím, že se podáním objednávky do obchodu elektronickou cestou zavazuje zaplatit cenu uvedenou v objednávce.

4. Ceny v obchodě a v objednávce jsou uvedené v latech včetně DPH.

5. Open24 prodává výrobky odpovídající podmínkám stanoveným v objednávce. V případě, že výrobky doručené zákazníkovi nesplňují určité požadavky uvedené v objednávce, souhlasí zákazník s tím, že okamžitě telefonicky upozorní Open24, a Open24 se zavazuje, že provede všechny kroky nezbytné k odstranění existujících nedostatků, pokud takové vady vznikly chybou obchodu Open24 nebo třetí strany konající v jeho zastoupení. Jestliže Open24 neodstraní nedostatky v přiměřené časové lhůtě sjednané se zákazníkem, je zákazník oprávněn hájit svá zákaznická práva v souladu s postupem stanoveným v občanském zákoníku Litevské republiky.

6. Povinnosti obchodu Open24 s ohledem na výrobky:

6.1. Je-li pro konkrétní výrobky stanovena určitá trvanlivost, má Open24 povinnost prodat takové výrobky zákazníkovi tak, aby měl zákazník reálnou možnost tyto výrobky využít ještě před koncem doby trvanlivosti.

6.2. Open24 má povinnost dodávat výrobky adekvátní kvality a odpovídající požadavkům stanoveným v objednávce.

6.3. Open24 má povinnost dodat zákazníkovi počet výrobků uvedený v objednávce. Open24 nenese odpovědnost v případech, kdy počet dodaných výrobků není přesný kvůli nesprávným údajům poskytnutým zákazníkem v objednávce podané do Open24.

6.4. Open24 musí v každém případě dodat zákazníkovi sortiment výrobků splňující kritéria stanovená v objednávce.

6.5. V případech, kdy je v objednávce uvedena určitá sada položek, má Open24 povinnost dodat všechny položky obsažené v dané sadě.

6.6. Výrobky se dodávají zabalené s ohledem na jejich povahu, aby bylo zaručeno, že budou vhodné pro zamýšlené použití.

V. Platební procedura a termíny

1. V našem e-shopu můžete platit: pomocí služby Paysera „Bank-link“, platební kartou.

2. Jestliže si zákazník vybere online platební metodu, je povinen okamžitě zaplatit objednané výrobky, jinak ztratí právo reklamovat nedodržení termínu dodání, protože příprava expedice výrobků podle objednávky zákazníka začíná až poté, co Open24 obdrží platbu za výrobky.

VI. Vracení výrobků

1. Zákazník má právo vyměnit si výrobky, které mu byly doručeny, za jiné podobné výrobky s odlišnými mírami, tvarem, barvou, designem nebo složením materiálů, ale také vrátit výrobky, které se mu nelíbí.

2. Zákazníci mohou uplatnit toto právo do 365 dnů od okamžiku, kdy jim byly výrobky doručeny (počítaje od okamžiku, kdy zákazník nebo jiná jím zmocněná podepsala příjemku objednávky). Toto právo zákazníků je spojené s nespokojeností zákazníka ohledně rozměrů, tvaru, barvy nebo designu výrobku nebo sady výrobků.

3. Výrobky lze vyměnit nebo vrátit pouze tehdy, pokud vyměňované nebo vracené výrobky splňují následující požadavky:

(a) nebyly použity;

(b) nejsou poškozené;

(c) jsou zachovány jejich užitné vlastnosti;

(d) neztratily svůj obchodovatelný vzhled.

Za podstatné poškození nebo ztrátu obchodovatelného vzhledu se nepovažují změny balení nezbytné pro kontrolu výrobku. V každém případě musí být výrobky vráceny v originálním obalu, včetně pečeti Open24, která nesmí být z výrobků odstraněna.

Při vrácení výrobků musí zákazník v každém případě předložit obchodu Open24 doklady o nabytí výrobku.

4. Pravidla pro výměny a vracení výrobků definují výrobky, jejich výměnu nebo vrácení nemohou zákazníci žádat:

(a) parfumerie, kosmetika a toaletní přípravky;

(b) nátělníky pro muže, chlapce, ženy nebo dívky, noční úbory, pyžama a podobné výrobky;

(c) podprsenky, korzety a podobné výrobky;

(d) tištěné knihy, reprodukce a jiné výrobky polygrafického průmyslu;

(e) punčocháče, punčochy, ponožky a jiné podobné výrobky;

(f) hračky a hry, s výjimkou sportovního a rybářského náčiní.

5. Výrobky se vyměňují nebo vracejí poté, co zákazník vyplní formulář na webové stránce Open24 s uvedením výrobků k vrácení nebo výměně a důvodů pro vrácení nebo výměnu.

6. V případě, že výměna výrobků povede k cenovému rozdílu, zaplatí zákazník takový rozdíl obchodu Open24. Cenový rozdíl musí být zaplacený bankovním převodem na stanovený bankovní účet Open24.

7. Jestliže Open24 nemá výrobky vhodné na výměnu, je zaplacená částka, po odečtení nákladů na doručení, vrácena zákazníkovi.

8. Výrobky smí být vyměněny nebo vráceny, pouze pokud splňují požadavky stanovené v odstavci 3 této kapitoly pravidel. Zaplacená částka musí být vrácena do 14 dnů od podepsání formuláře vrácení. Částky zaplacené za doručení výrobků se zákazníkům nevracejí.

9. Během speciálních nabídek a prodejů platí pro vracení výrobků speciální podmínky, které je nutno dodržovat.

VII. Dodání výrobků

1. Open24 má povinnost doručit výrobky zákazníkovi do 2-3 pracovních dnů od odeslání potvrzení o přijetí objednávky zákazníkovi. Tato časová lhůta neplatí v případech, kdy Open24 nemá žádné požadované výrobky na skladě a zákazník je o nedostupnosti objednaných výrobků informován. Zákazník rovněž souhlasí s tím, že ve výjimečných případech se může dodání výrobků opozdit v důsledku nepředvídaných okolností. V takovém případě má Open24 povinnost okamžitě kontaktovat zákazníka a ohledně potíží s dodáním se s ním dohodnout.

2. Při objednávání výrobků je zákazník povinen uvést místo dodání výrobků, vybrat čas doručení (uvedený jako časový interval) a jmenovat osobu, která výrobky převezme.

3. Zákazník se zavazuje převzít výrobky. V případě, že zákazník nemůže převzít výrobky doručené na uvedenou adresu a ve shodě s ostatními údaji poskytnutými zákazníkem, nemá právo reklamovat u Open24 doručení výrobků nesprávné osobě.

4. Výrobky objednané v online obchodě Open24 musí být dodány autorizovanou službou. Výrobky musí být doručeny v čase dohodnutém se zákazníkem. Čas doručení si musí zákazník zvolit při podání objednávky. Čas doručení musí být uveden také v potvrzení objednávky zaslaném zákazníkovi. Jestliže zákazník nemůže převzít výrobky ve stanovený čas, je povinen o tom okamžitě informovat DPD: tel. č.: +420296188118.

5. Není-li služba DPD chybou zákazníka nebo v důsledku okolností kontrolovaných zákazníkem schopná doručit výrobky, dojedná DPD nový čas doručení vhodný pro zákazníka. Výrobky se opakovaně nedoručují více než dvakrát. Pokud zákazník nepřevezme výrobky při prvním doručení, má právo je odebrat na místě dohodnutém s DPD. Jestliže zákazník nepřevezme výrobky ani napotřetí, jsou výrobky vráceny do obchodu Open24 a zákazník nemá právo jakkoli reklamovat nedoručení výrobku ve stanoveném termínu. Kromě toho je obchod Open24 v každém případě osvobozený od ručení za nedodržení podmínek dodávky, pokud výrobky chybou zákazníka nebo v důsledku okolností kontrolovaných zákazníkem nejsou doručeny zákazníkovi nebo jsou doručeny v nesprávný čas.

6. Zákazník neprodleně informuje Open24 e-mailem:

(a) pokud dodávka není doručena v uvedeném časovém intervalu nebo se kurýr opozdí o více než 15 minut od konce časového intervalu;

(b) pokud není obdržena žádná odpověď na dotaz do čtyř pracovních hodin po odeslání kurýrní službě na uvedenou e‑mailovou adresu nebo není obdržena žádná odpověď po zavolání na uvedené telefonní číslo;

(c) pokud se kurýr během doručení výrobků chová neuctivě nebo vypadá neupraveně;

(d) v každém případě musí zákazník okamžitě informovat Open24, je-li dodávka dodána v poškozeném, pomačkaném nebo jinak závadném obalu; také v případech, kdy dodávka obsahuje jiné než objednané výrobky nebo kdy počet takových výrobků není správný, sada výrobků je neúplná nebo mají výrobky nevhodnou velikost nebo míry.

7. Pokaždé, když kurýr doručí zákazníkovi výrobky v pomačkaném, mokrém nebo jinak zevně poškozeném obalu, musí to zákazník uvést v potvrzení o doručení dodávky předloženém kurýrem (písemný komentář) nebo musí sepsat o takových vadách samostatné hlášení. Zákazník to musí provést v přítomnosti kurýra. Jestliže zákazník toto neprovede, je obchod Open24 osvobozený od ručení zákazníkovi za poškozené výrobky, a to za předpokladu, že takové poškození vzniklo následkem poškozeného obalu, na který zákazník v potvrzení o doručení dodávky neupozornil.

8. Pokud zákazník po převzetí výrobků zjistí, že dodávka obsahuje nevhodnou sadu výrobků nebo že dodané výrobky mají nevhodnou velikost, barvu nebo jiné parametry, musí na to neprodleně upozornit Open24.

VIII. Vkládání komentářů

1. Všechna pravidla pro vkládání komentářů do návštěvní knihy a komentářů k výrobkům musí být stanovena a jejich dodržování musí být kontrolováno obchodem Open24. Každé zaslání komentáře do online obchodu Open24 automaticky znamená přijetí všech pravidel pro vkládání komentářů, stanovených obchodem Open24.

2. Open24 má v každém případě právo odstranit komentáře porušující právní předpisy Litevské republiky, práva jiných osob a pravidla pro vkládání komentářů. Dále si Open24 vyhrazuje právo odstranit všechny komentáře zaslané do návštěvní knihy a do komentářů k výrobkům na základě svého vlastního uvážení.

3. Každá osoba zasílající komentář do online obchodu Open24 musí potvrdit, že takový komentář neporušuje a nemůže porušit práva žádné třetí strany, a nese odpovědnost za své činy, které by byly s výše zmíněným potvrzením v rozporu.

IX. Ostatní ustanovení

1. Všechny informace pro Open24 musí být zasílány e-mailem na info@open-24.cz

 

2. Smlouva musí být uzavřena a plněna a veškerá komunikace mezi zákazníkem a Open24 musí být vedena v oficiálním jazyce.

3. Po uzavření smlouvy má zákazník právo do sedmi dnů odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli dalších podmínek a bez povinnosti uvést důvody takového odstoupení. Tato časová lhůta začíná v okamžiku, kdy jsou zákazníkovi dodány výrobky podle smlouvy (objednávky).

4. Zákazník smí využít tuto možnost, pouze když položka (výrobek) není poškozená nebo se podstatně nezměnil její vzhled a když položka nebyla použita (za podstatné změny se nepovažují změny balení v rozsahu nezbytném pro kontrolu položky).

5. Open24 má povinnost provést opatření nezbytná pro obnovení stavu, který existoval před uzavřením smlouvy, nejpozději do 14 dnů od přijetí oznámení zákazníka o odstoupení od smlouvy.7

 

Operátor:
UAB „Open24“, Kód DPH:  LT100002476918
Adresa: Turgelių 1, LT-02103, Vilnius, Litva